Үндсэн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай

32