Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллогын дүн батлах тухай

60