Газар эзэмших эрхийг бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай

29