2022 оны 11 дүгээр сарын байдлаарх байгууллагуудаас ирсэн актлах саналтай эд хөрөнгийн жагсаалт

65