Орон нутгийн өмчлөлтэй байгууллагуудаас ирсэн актлах саналтай эд хөрөнгийн жагсаалт

72