Үндсэн хөрөнгө акталж , данснаас хасах , шууд устгах зөвшөөрөл олгох тухай

48