Үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа сунгах ,үнийг шинэчлэн тогтоох зөвшөөрөл олгох тухай

68