“ТЭРБУМ” МОД ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНД НЭГДЛЭЭ

66

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Орон нутгийн өмчийн газрын мод тарих төлөвлөгөөг батлан 05 дугаар сарын 18-нд Сүмбэр гарден эсрэг талын улсын чанартай авто замын зүүн талд 18 ширхэг модыг албан хаагчид тарьж, усалгааг бүрэн хийсэн. Ургалтыг хувийг жилийн эцсийн байдлаар 80-иас багагүй байхаар тооцоолж цэнэг усалгааг хийж ажиллаа.