ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦАА СЭДЭВТ САЛБАРЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

157

ТӨБЗГ-ын 2022.03.17-ны өдрийн А-1/464 тоот албан бичгийн дагуу 2022 оны 04 сарын 04-10-ны өдрүүдэд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогын журам, заавар болон программын сургалтанд хамрагдсан.