УРЬДЧИЛСАН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

140

Сангийн сайдын 2019 оны 9 дүгээр сарын 23-ны

өдрийн 208 дугаар тушаалын хавсралт

 

УРЬДЧИЛСАН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Энэ журмаар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль /цаашид “хууль” гэх/-ийн дагуу улсын төсөв, гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.

Хоёр. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл,

арга хэмжээний урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа

2.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.3 дахь заалтын дагуу санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (цаашид “Сангийн яам” гэх)-д хүргүүлэх саналд урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулах төсөл, арга хэмжээний саналаа ирүүлж болно.

2.2. Энэ журмын 2.1-д заасан санал нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.2.1. төсөл, арга хэмжээ нь хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.8 дахь заалтад хамаарах буюу барилга, зам, инженерийн шугам сүлжээ зэрэг тодорхой улиралд гүйцэтгэх онцлог шинж чанартай байх;

2.2.2. улсын төсөв батлагдахаас өмнө худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах бэлтгэл бүрэн хангагдсан буюу авто зам, барилга угсралтын ажлын хувьд Төсвийн тухай хуулийн 28, 29 дүгээр зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байх;

2.2.3. төсөл, арга хэмжээ нь Сангийн сайдын 2018 оны 295 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг үнэлж, эрэмбэлэх үйл ажиллагааны журам”, эсхүл түүнийг орлон гарсан журам, аргачлалын дагуу үнэлгээ хийгдэж, Сангийн яамнаас тухайн жилийн төсвийн төсөлд тусгасан байх;

2.2.4. Төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт хамаарах төсөл, арга хэмжээний хувьд тухайн төсөл, арга хэмжээ нь улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгасан байх.

            2.3. Сангийн яам энэ журмын 2.1-д заасан саналд тусгасан төсөл, арга хэмжээг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулах шаардлага хангасан эсэхийг үнэлнэ.

2.4. Сангийн яам энэ журмын 2.3-т заасан үнэлгээнд үндэслэж урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулах улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээний жагсаалтын төслийг боловсруулж, Засгийн газарт хүргүүлэхэд бэлтгэнэ.

2.5. Засгийн газар улсын төсвийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхэд бэлэн болгож эцэслэсэн даруйд Сангийн яам энэ журмын 2.4-т заасан жагсаалтын төслийг Засгийн газарт хүргүүлж, хэлэлцүүлнэ.

2.6. Энэ журмын 2.4-т заасан жагсаалт батлагдсанаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор төсвийн ерөнхийлөн захирагч урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа явуулах төсөл, арга хэмжээний бараа, ажил, үйлчилгээний захиалгыг холбогдох техникийн тодорхойлолт, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад шаардлагатай баримт материалын хамт хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1 дэх хэсэгт заасан Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

2.7. Энэ журмын 2.4-т заасан жагсаалтад багтсан төсөл, арга хэмжээний урьдчилсан худалдан авах ажиллагааг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага жилийн төсвийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлснээс хойш зохион байгуулна.

Гурав. Гадаад улс, олон улсын байгууллагын

зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний

урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа

3.1.      Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас зээл авах олон улсын гэрээ (цаашид “гадаад зээлийн гэрээ” гэх)-г Улсын Их Хурал соёрхон батлахаас өмнөх шатанд зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр төлөвлөсөн төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулж болно.

3.2. Хүчин төгөлдөр зээлийн болон санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд байгуулагдах тусгайлсан гэрээ, хэлэлцээр нь заавал соёрхон батлагдах бол энэ журмын 3.1-д хамаарна.

3.3. Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

3.3.1. энэ журмын 3.1-д заасан олон улсын гэрээнд Олон улсын гэрээний тухай хуулийн дагуу эрх олгогдсоны үндсэн дээр гарын үсэг зурсан байх;

3.3.2. Сангийн яам болон зээлдүүлэгч урьдчилан худалдан авах төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөг холбогдох журмын дагуу зөвшөөрсөн байх.

3.4.Энэ журмын 3.3-т заасан шаардлагыг хангасан олон улсын гэрээг Улсын Их Хурал соёрхон батлахаас өмнө тухайн зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжихээр төлөвлөсөн төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах нь үр ашигтай бөгөөд бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан гэж үзвэл холбогдох төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, төсвийн ерөнхийлөн захирагч энэ тухай саналаа Сангийн яаманд холбогдох баримт бичгийн хамт хүргүүлж болно.

3.5. Сангийн яам саналыг хүлээн авч, урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа явуулах хэрэгцээ шаардлага, эрсдэлийг үнэлсний үндсэн дээр зөвшөөрөл олгоно.

3.6. Энэ журамд заасан шаардлагыг хангаагүй болон урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа явуулах шаардлагагүй гэж үнэлэгдсэн саналыг Сангийн яам холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагчид буцаана.

3.7. Гадаадын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний урьдчилсан худалдан авах ажиллагааг гадаад зээл, тусламжийн гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш зохион байгуулна.

Дөрөв. Гадаад улс, олон улсын байгууллагын

тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний

урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа

4.1.Улсын Их Хурлаар соёрхон батлагдаж байж хүчин төгөлдөр болох гадаад улс, олон улсын байгууллагын тусламжийн гэрээ, хэлэлцээр (цаашид “гадаад тусламжийн гэрээ” гэх)-ийн худалдан авах ажиллагааг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулж болно.

4.2.Энэ журмын 4.1-д заасан урьдчилсан худалдан авах ажиллагаанд гадаад зээлийн гэрээнд баримтлах урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам нэгэн адил мөрдөгдөнө.

Тав. Урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа

зохион байгуулах байгууллага, журам

5.1.Энэ журмын 5.2-т зааснаас бусад тохиолдолд төсөл, арга хэмжээний худалдан авалтыг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулахдаа Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасан журмыг баримтална.

5.2. Гадаад зээл, тусламжийн гэрээний хүрээнд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагаанд Монгол Улсын хуулийг мөрдөхгүй байхаар тусгайлан заасан бол урьдчилсан худалдан авах ажиллагаанд гэрээнд заасан журмыг баримтална.

5.3. Урьдчилсан худалдан авах ажиллагаанд Монгол Улсын хуулийг мөрдөх эсэхээс үл хамааран тендерийн баримт бичигт урьдчилсан худалдан авах ажиллагаатай холбоотой нарийвчилсан заавар, санамж, тендерийн баталгааны болон тендерийн хүчинтэй байх хугацааны талаарх нөхцөлийг тусгана.

5.4. Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулна.

5.5. Энэ журмын 3.1, 4.1-д заасан олон улсын гэрээний дагуу олгогдох зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулахад тухайн олон улсын гэрээний заалтыг үндэслэн холбогдох төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, төсвийн ерөнхийлөн захирагч эсхүл Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна.

5.6. Урьдчилсан худалдан авах ажиллагаанд Монгол Улсын хуулийг мөрдөх эсэхээс үл хамааран  төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрэн батлагдах хүртэл гэрээ байгуулахыг хориглох ба дээрх журмаар зохион байгуулсан тендер шалгаруулалтад оролцсон тендерт оролцогчид нь гэрээ байгуулаагүйтэй холбоотой аливаа шаардах эрхгүй болохыг хүлээн зөвшөөрсөн байна.

5.7. Дараах тохиолдолд урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулсан тендер шалгаруулалт, түүний үр дүнг хүчингүйд тооцож, энэ тухай тендерт оролцогчдод, гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд шалгарсан тендер оролцогчид тус тус мэдэгдэнэ:

5.7.1.    санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдаагүй;

5.7.2. төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртгийг өөрчилж баталсан нь урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар худалдан авахаар төлөвлөсөн бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах боломжгүй болсон, эсхүл цар хүрээ, хүчин чадлыг өөрчилсөн, бууруулсан.

5.8. Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны тендер хүчинтэй байх хугацаанд санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдаагүй бол захиалагчийн хүсэлтийг үндэслэн хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4 дэх хэсэгт заасны дагуу тендер хүчинтэй байх хугацааг нэг удаа 15 хоногоор сунгана. Ийнхүү сунгасан хугацаанд санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдаагүй бол хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.7 дахь хэсэгт зааснаар тендер шалгаруулалтыг хүчинтэйд тооцно.