Орон нутгийн өмчийн газрын 2021 оны 02 дугаар сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

38

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын

2021 оны 02 дугаар сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

 

2021 оны 02 дугаар сарын 22.                                                                     Говьсүмбэр аймаг.

            Орон нутгийн өмчийн газар нь 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 2021 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд орон нутгийн өмч, худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно. Үүнд:

 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

 

1-рт:  Аймгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны явц:

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 03 дугаар “Аймгийн 2021 оны төсвийг батлах тухай” тогтоолыг баталсантай холбоотойгоор “Төрийн болон оро нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах” тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.4-т заасны дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр баталсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Сангийн яаманд хүргүүлж батлуулсан, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем /tender.gov.mn/ сайтад ил тод нийтэлсэн. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 2021 оны 02 дугаар сарын 01-нд өөрчлөлт оруулан батлуулсан.

2021 оны худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахтай холбоотойгоор Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1, 47.6, Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журамд тус тус заасны дагуу Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтны А3 гэрчилгээ олгох сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Дээрх ажлын хүрээнд эхний ээлжийн 30 төрийн албан хаагчийг сургалтад хамруулаад байна.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 2021 онд нийт 1.725.405,5 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 22 бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажилласан байна. Үүнээс 11 тендер шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр зарласан байна. Худалдан авах ажиллагааны явц 50,0 хувьтай байна.

Үйл ажиллагааны явцад төлөвлөгөөнд 1 удаа өөрчлөлт оруулсан. Төлөвлөгөөний биелэлтийг санхүүжилтийн эх үүсвэрээр нь ангилбал:

 • Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1.110.300,0 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 15 төсөл арга хэмжээ төлөвлөгдснөөс:
 • Тендерийн шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр зарласан төсөл арга хэмжээ – 3 /260.700,0 мянган төгрөг/
 • Гэрээ байгуулах эрх олгосон төсөл арга хэмжээ – 3 /80.200,0 мянган төгрөг/

Төлөвлөгөөний биелэлт 40.0 хувь.

 • Аймгийн “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгөөр 476.900,0 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 5 төсөл арга хэмжээ төлөвлөснөөс:
 • Тендерийн шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр зарласан төсөл арга хэмжээ – 3 /299.900,0 мянган төгрөг/

Төлөвлөгөөний биелэлт 60 хувь.

 • Аймгийн “Авто замын сан”-ийн хөрөнгөөр999,9 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1 ажил төлөвлөснөөс:
 • Тендерийн шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр зарласан төсөл арга хэмжээ – 1 /119.999,9 мянган төгрөг/

Төлөвлөгөөний биелэлт 100 хувь.

 • Аймгийн “Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал”-аар 18.205,6 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1 ажил төлөвлөснөөс:
 • Гэрээ байгуулах эрх олгосон төсөл арга хэмжээ – 1 /18.205,6 мянган төгрөг

Төлөвлөгөөний биелэлт  100 хувь.

Хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.2-т заасныг үндэслэн худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгон зарласан байна. Үүнд:

 • Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зарласан – 9
 • Харьцуулалтын аргаар – 3
 • Зөвлөх үйлчилгээний тендер – 7
 • Шууд худалдан авалт – 3

2-рт: Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд:

Зарлагдсан тендерийн урилгуудыг “Монголын үнэн” сонин,  www.tender.gov.mn, govisumber.gov.mn сайтуудад тухай бүр нийтэлж, тендер шалгаруулалтыг 100 хувь цахим хэлбэрээр явуулж байна. Тендер шалгаруулалты үр дүнг тухай бүрт нь цахим системд оруулсан.

Шилэн дансны вэб сайтад 2021 оны 02 дугаар сарын худалдан авах ажиллагааны явцыг 2021 оны 03 дугаар сарын 01-нд байршуулна.

ОРОН НУТГИЙ ӨМЧ

Орон нутгийн харилцааны асуудлаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг тухай бүр өгч, хуулийн этгээдүүдийн 2021 оны “Өмч эзэмшүүлэх гэрээ”-г байгуулан, 2020 оны жилийн эцсээрх аймгийн өмчийн мэдээ тайланг нэгтгэж байна. ТӨБЗГазарт дараах мэдээг хүргүүлээд байна.

ТБОНӨТХууль 2021 оны хаврын чуулганаар шинэчлэн батлагдахтай холбогдуулан орон нутгийн өмчтэй холбоотой шүүхийн байгууллагад үүссэн, хянан шийдвэрлэсэн хэрэг маргааны талаар судалгаа,

Боловсролын болон шинжлэх ухааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн байгууллагын газар эзэмшил, ашиглалт, барилгын талаарх дэлгэрэнгүй судалгаа.

02 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар түрээсийн орлого 2,5 сая төгрөг буюу 50 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

ДОТООД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

02 дугаар сард нийт 61 албан бичиг ирснээс 8 хариутай бичиг, шийдвэрлэх 13 бичиг байна.

– Өмчтэй холбоотой 40

– ХАА-тай холбоотой 13

– Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг 8

Хариутай болон шийдвэрлэх бичгийн хариуг хугацаанд нь хүргүүлж ажиллаж байна.

Бусад ААНэгж байгууллага руу 26 бичиг явуулав.

– Өмчтэй холбоотой бичиг 12

– ХАА-тай хобоотой 11

– Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг 12 байна.

Хийсэн ажлууд:

Ирсэн, явсан бичгийг тухай бүр даргад танилцуулан бүртгэж холбогдох албан хаагчид шилжүүлэн шийдвэрлүүлж ажиллаж байна.

Албан хаагчдын цаг ашиглалтыг тухай бүрт нь бүртгэн, цагийн баланс гарган даргад танилцуулан ажиллаж байна.

Тайлант хугацаанд иргэн болон аж ахуй нэгж байгууллагаас цахимаар болон бичгээр өргөдөл, гомдол ирээгүй.

Байгууллагын QR кодыг үүсгэн, байгууллагын мэдээллийн самбарт байршуулан, байгууллагаар үйлчлүүлж буй иргэдийг QR код уншуулан үйлчлүүлж байна.

Санхүүгийн сарын мэдээ гарган Санхүү, Төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулан шилэн дансанд байршуулсан. Төсвийн хуваарийн санал хүргүүлсэн.

Сүмбэр сумын Засаг даргын А/116 албан бичгийн дагуу Аймгийн Статистикийн хэлтэстэй хамтран хуваарьт газрын хогийг цэвэрлэн, тайланг хүргүүлсэн.

Аймгийн Засаг даргын 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн албан даалгаврын дагуу байгууллагын төлөвлөгөөг батлан, төлөвлөгөөний дагуу хийсэн ажлын тайланг ТЗУХ-д хүргүүлсэн.

Ажлын байрны халдвар хамгааллын дэглэмийг барьж 30/70 гэсэн харьцаатайгаар албан хаагчдын ажиллах хуваарийг батлан шаардлагатай тохиолдолд ажлын байрандаа ирж ажиллаж байна.

Хянасан:

ОНӨГазрын даргын дарга                                         Д.Батцэцэг

Мэдээг нэгтгэсэн:

ОНӨГазрын ХААжиллагаа хариуцсан

 ахлах мэргэжилтэн                                                     Б.Болд-Эрдэнэ