ТУШААЛ 2022

2022 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛУУД

 

Тушаалын дугаар Он, сар, өдөр Захирамжийн агуулга Үзэх
01 А/01 2022.01.19

 

Байгууллагын орон тоо, албан хаагчдын цалин хөлс тогтоох тухай

 

Үзэх
02 А/02 2022.01.19 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Үзэх
03 А/03 2022.03.21 Сургалтын зардал санхүүжүүлэх тухай Үзэх
04 А/04 2022.03.30 Сургалтын зардал санхүүжүүлэх тухай Үзэх
05 А/05 2022.04.21 Сургалтын зардал санхүүжүүлэх тухай Үзэх
06 А/06 2022.04.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
07 А/07 2022.05.18 Тооллогын комисс байгуулах тухай Үзэх
08 А/08 2022.05.23 Тооллогын комисс байгуулах тухай Үзэх
09 А/09 2021.05.23 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн  байгуулах тухай Үзэх