ТУШААЛ 2021

2021 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛУУД

 

Тушаалын дугаар Он, сар, өдөр Захирамжийн агуулга Үзэх
01 А/01 2021.01.20

 

Байгууллагын орон тоо, албан хаагчдын цалин хөлс тогтоох тухай

 

Үзэх
02 А/02 2021.01.20 Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай Үзэх
03 А/03 2021.01.20 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Үзэх
04 А/04 2021.02.01 Албан хаагчдыг гэрээр ажиллуулах тухай Үзэх
05 А/05 2021.03.04 Албан хаагчдыг гэрээр ажиллуулах тухай Үзэх
06 А/06 2021.04.02 Албан хаагчдыг гэрээр ажиллуулах тухай Үзэх
07 А/07 2021.04.10 Албан хаагчдыг гэрээр ажиллуулах тухай Үзэх
08 А/08 2021.04.10 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
09 А/09 2021.05.10 Албан хаагчдыг гэрээр ажиллуулах тухай Үзэх
10 А/10 2021.05.24 Зардал гаргах тухай Үзэх
11 А/11 2021.06.15 Тооллогын комисс байгуулах тухай Үзэх
12 А/12 2021.06.15 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шинэчлэн батлах тухай Үзэх
13 А/13 2021.06.17 Албан хаагчдыг гэрээр ажиллуулах тухай Үзэх
14 А/14 2021.10.15 Эргэлтийн хөрөнгө актлах тухай Үзэх
15 А/15 2021.10.18 Байгууллагын дэргэдэх эцэг эхийн зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
16 А/16 2021.11.29 Ахмадын сан байгуулах тухай Үзэх
17 А/17 2021.12.14 Зардал гаргах тухай Үзэх