ЗАХИРАМЖ 2022

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022 ОНЫ ОНӨГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ГАРГАСАН ЗАХИРАМЖУУД

Тушаалын дугаар Он, сар, өдөр Захирамжийн агуулга Үзэх
01 А/406 2021.12.22

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
02 А/407 2021.12.22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
03 А/408 2021.12.22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
04 А/02 2022.01.10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
05 А/03 2022.01.10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
06 А/07 2022.01.13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
07 А/10 2022.01.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
08 А/11 2022.01.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
09 А/25 2022.01.31 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
10 А/26 2022.01.31 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
11 А/40 2022.02.11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
12 А/43 2022.02.11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
13 А/44 2022.02.11 Төсвийн задаргаа батлах тухай

 

Үзэх
14 А/45 2022.02.11 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
15 А/50 2022.02.21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
16 А/53 2022.02.22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
17 А/54 2022.02.22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
18 А/55 2022.02.22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
19 А/57 2022.02.23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
20 А/69 2022.03.01 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
21 А/70 2022.03.01 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
22 А/71 2022.03.01 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
23 А/85 2022.03.17 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
24 А/88 2022.04.05 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
25 А/100 2022.04.05 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
26 А/101 2022.04.05 Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, тооллого зохион байгуулах тухай Үзэх
27 А/119 2022.04.20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
28 А/120 2022.04.20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
29 А/121 2022.04.20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
30 А/122 2022.04.20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
31 А/123 2022.04.20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
32 А/124 2022.04.20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
33 А/125 2022.04.20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
34 А/126 2022.04.20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
35 А/138 2022.05.03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
36 А/139 2022.05.03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
37 А/140 2022.05.03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
38 А/141 2022.05.03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
39 А/142 2022.05.03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх