ЗАХИРАМЖ 2021

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021 ОНЫ ОНӨГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ ГАРГАСАН ЗАХИРАМЖУУД

 

Тушаалын дугаар Он, сар, өдөр Захирамжийн агуулга Үзэх
01 А/385 2020.12.14

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
02 А/386 2020.12.14

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
03 А/387 2020.12.14

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
04 А/388 2020.12.14

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
05 А/389 2020.12.14

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
06 А/390 2020.12.14

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
07 А/391 2020.12.14

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
08 А/392 2020.12.14

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
09 А/393 2020.12.14

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
10 А/394 2020.12.14

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
11 А/395 2020.12.14

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
12 А/396 2020.12.14

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
13 А/01 2021.01.08

 

Төсвийн задаргаа батлах тухай

 

Үзэх
14 А/47 2021.02.15

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
15 А/52 2021.02.22

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
16 А/53 2021.02.22

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
17 А/112 2021.04.12

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
18 А/114 2020.04.16

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
19 А/212 2021.07.23

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
20 А/215 2021.07.23

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
21 А/216 2021.07.23

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
22 А/217 2021.07.23

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
23 А/218 2021.07.23

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
24 А/219 2021.07.23

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
25 А/220 2021.07.23

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
26 А/221 2021.07.23

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх
27 А/222 2021.07.23

 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

 

Үзэх