АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Алсын хараа

Төрийн албан хаагчид бид ёс зүйтэй, хариуцлагатай байж төр, төрийн бус байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгжийн хамтын ажиллагааг сайжруулж, үнэн зөв мэдээллээр хангах үйлчилгээг шуурхай хүргэнэ.

 

 Эрхэм зорилго

Орон нутгийн өмчийн эзэмшилт, ашиглалтад хяналт тавих замаар өмчийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх,  худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй,хариуцлагатай зохион байгуулахад оршино.