2020 оны 05 дугаар сарын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн

2020 оны 04 дүгээр сарын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн

2020 оны 03 дугаар сарын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн

Орон нутгийн өмчийн газрын 2020 оны 2 дугаар сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

2020 оны 01 дүгээр сарын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн