Дуудлага худалдааны журам

Орон нутгийн өмчийн харилцааны журам