ӨХБЗөвлөлийн журам шинэчлэн батлахаар ажиллаж байна