Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын

2019 оны 11 дүгээр сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

 

2019 оны 11 дүгээр сарын 25.                                                                                                                                           Говьсүмбэр аймаг.

Орон нутгийн өмчийн газар нь 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 25 өдрийг хүртэлх хугацаанд орон нутгийн өмч, худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно. Үүнд:

I.ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

1-рт:  Аймгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны явц:

Аймгийн худалдан авах ажиллагаа

2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 69 төсөл арга, хэмжээний үнэлгээний хороог байгуулж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж ажиллахаас 69 үнэлгээний хорооны захирамжийг  гаргуулан биелэлтийг ханган ажиллаж байна. Тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан 69, Гүйцэтгэл 100 %-тай байна.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх: Төлөвлөгөөнд нийт 23 ажлыг зарлахаас 11 дүгээр сарын байдлаар 23 ажлыг цахим системээр зарласан. Гүйцэтгэл 100%-тай байна.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх: Төлөвлөгөөнд нийт 3 ажлыг зарлахаас 11 дүгээр сарын байдлаар 3 ажлыг цахим системээр зарласан. Гүйцэтгэл 100%-тай байна.

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх: Төлөвлөгөөнд нийт 21 ажил тусгагдаж үүнээс 16 ажлыг цахим системээр зарлахаас 11 дүгээр сарын байдлаар 16 ажлыг цахим системээр зарласан. Гүйцэтгэл 100 %-тай байна.

Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга  хэмжээний зардалаар хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд нийт 5 ажлыг зарлахаас 11 дүгээр сарын байдлаар 5 ажлыг цахим системээр зарласан. Гүйцэтгэл 100%-тай байна.

Авто замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд нийт 1 ажлыг зарлахаас 11 дүгээр сарын байдлаар 1 ажлыг цахим системээр зарласан. Гүйцэтгэл 100%-тай байна.

Сүмбэр сумын худалдан авах ажиллагаа

2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 8 төсөл арга, хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллахаас тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан 8, Гүйцэтгэл 100%-тай байна.

Шивээговь сумын худалдан авах ажиллагаа 

2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 15 төсөл арга, хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион  байгуулан  ажиллахаас тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан 15, Гүйцэтгэл 100%-тай байна.

Баянтал сумын худалдан авах ажиллагаа

2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 11 төсөл арга, хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион  байгуулан  ажиллахаас тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан 7, зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж буй  3,  батлагдсан төсөвт өртөг нь хүрэхгүй байгаа буюу дараа онд хэрэгжүүлэх санал хүргүүлсэн 1 ажил байна. Гүйцэтгэл 90%-тай байна.

2-рт: Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд:

Давхардсан тоогоор 98 тендерийн урилгыг www.tender.gov.mn, www.govisumber.gov.mn сайтад тухай бүр нийтэлж, тендер шалгаруулалтын үр дүнг цахим системд оруулсан.

Шилэн дансны вэб сайтад 2019 оны 10-р сарын худалдан авах ажиллагааны явцыг тухай бүр оруулан ажилласан байна.

11 дүгээр сарын шилэн дансны мэдээллийг 12 дугаар сарын 07-ноос өмнө оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

 II.ОРОН НУТГИЙН ӨМЧ

 1. Улсын төсөв болон аймаг, сумдын 2019 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгөөр хийгдэж буй улсын комисс хүлээн авсан хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг бүртгэлжүүлэхээр ажиллаж байна.
 • Аймгийн 2018 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж дууссан 3 ажил;
 • Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 23 ажлаас улсын комисс хүлээн авсан 2 ажил;
 • Аймгийн 2019 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 24 бараа, ажил, үйлчилгээнээс 9 ажил;
 • Сүмбэр сумын 2019 оны ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 8 бараа, ажил, үйлчилгээнээс 5 ажил;
 • Шивээговь сумын 2019 оны ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 15 бараа, ажил, үйлчилгээнээс 15 ажил;
 1. Орон нутгийн өмчтэй 12 хуулийн этгээдээс 164,6 сая төгрөгийн хөрөнгө акталж данснаас хасах, 7,0 сая төгрөгийн автомашин худалдах, 392,7 сая төгрөгийн хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх санал ирүүлснийг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.
 2. Байгууллагын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн баталсан “Орон нутгийн өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт, түүний зарцуулалтын байдалд хяналт хийх удирдамж”-ийн дагуу орон нутгийн өмчит байгууллагуудын “Өмч эзэмшүүлэх гэрээ”-г дүгнэв. Үнэлгээгээр:

96-100%  буюу бүрэн хангалттай үнэлэгдсэн 3 байгууллага,

70-95% буюу  хангалттай үнэлэгдсэн 29 байгууллага,

70%-иас доош буюу хангалтгүй үнэлэгдсэн 8 байгууллага байна.

Хангалтгүй үнэлэгдсэн 8 байгууллагад “Өмч эзэмшүүлэх гэрээ”-ний биелэлтэд анхаарч ажиллах, ТБОНӨТХуулийн 14 дүгээр зүйл, 70-73 дугаар зүйлд заасан хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллах зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллаад байна.

 1. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас томилогдсон ажлын хэсэг манай аймагт 2019 оны 11 дүгээр сарын 8,9-ний өдрүүдэд ирж “Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ”-г дүгнэх ажлыг хамтран зохион байгуулан ажилласан.
 2. 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар түрээсийн орлогын гүйцэтгэлийг дүгнэхэд 52,0 сая төгрөгийн түрээсийн орлого төвлөрөхөөс 44,0 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй буюу 85 хувийн биелэлттэй байна, он дуустал түрээсийн орлогыг 100 хувь төвлөрүүлэхээр ажиллаж байна.

III.ДОТООД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

11 дүгээр сард нийт 44  албан бичиг ирснээс 22 хариутай бичиг байна.

 • Өмчтэй холбоотой 19
 • ХАА-тай холбоотой 14
 • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг 11

Хариутай болон шийдвэрлэх бичгийн хариуг  хугацаанд нь хүргүүлж ажиллаж байна.

Бусад ААНэгж байгууллага руу 32 бичиг явуулав.

 • Өмчтэй холбоотой бичиг 12
 • ХАА-тай хобоотой 13
 • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг 7 байна.

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр иргэнээс  цаасаар 1 өргөдөл ирснийг  11 дүгээр сарын 14-ний өдөр шийдвэрлэн хариуг албан тоотоор хүргүүлсэн. Гомдол ирээгүй байна.

ОНӨГазар

Манай аймагт ТӨБЗГазраас ажлын хэсэг ирж ажиллаа

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны 06, 07, 08-р сарын үйл ажиллагааны тайлан мэдээ

“Чойрын Богд” уулын Улсын тусгай хамгаалалттай газар 50 толгой Монгол тарвагаар бүл нэмлээ

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, ӨМЧЛҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГ 1 БАЙРШИЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2019 оны бүтээн байгуулалтын ажил төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байна

Чойрын хийдийн дуганы шав тавих ёслол боллоо