Орон нутгийн өмчийн газрын 2020 оны 5 дугаар сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын

2020 оны 5 дугаар сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

2020 оны 05 дугаар сарын 21.                                                                      Говьсүмбэр аймаг.

Орон нутгийн өмчийн газар нь 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 2020 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд орон нутгийн өмч, худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно. Үүнд:

I.ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

1-рт:  Аймгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны явц:

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд БСШУССайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1а/734 дугаар тоот, 2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/96 дугаар тоотоор эрх шилжиж ирсэн ажлуудыг төлөвлөгөөнд тусган нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, дахин БОАЖСайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/98 дугаар тоотыг үндэслэн 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр төлөвлөгөөг өөрчлөн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар батлуулсан.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх: Төлөвлөгөөнд 8 ажил тусгагдсан  ба  2020 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 7 ажлын тендер шалгаруулалтыг зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 5 ажлын дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид  хүргүүлсэн.

 1. “Сургуулийн барилгын засвар /Говьсүмбэр, 1 дүгээр сургууль/”-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2 удаа зарлахад нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй. Дахин тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-нд өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр нээхэд нэг ч компани тендерийн материалаа ирүүлээгүй.
 2. “Говьсүмбэр аймагт 20 га талбайд ногоон төгөл, 1 уст цэг байгуулах” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 1 удаа зарлаж амжилтгүй болсон, дахин тендерийг зарлаж 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр нээхэд “Гидро тех инженеринг” ХХКомпани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлгээний хорооны гишүүд хянан үзээд шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон тухай зөвлөмжийг хүргүүлээд байна.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх: Төлөвлөгөөнд 1 ажил тусгагдсан. Захиалагч “Найрамдал хотхоны 6 дугаар байрны фасад засвар болон нийтийн эзэмшлийн байрнуудын дээвэр засварын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтын Багц 1-д “Хайя тек” ХХКомпани,  Багц 2-д “Жавхлант хүслэн” ХХКомпанитай тус тус гэрээ байгуулсан.

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх: Төлөвлөгөөнд нийт 15 ажил тусгагдсан ба 2020 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 13 ажлын /барааны/ тендер шалгаруулалтыг зарлаж, нээлт хийх хугацаа болоогүй 1 ажил, дахин зарлахаар төлөвлөж байгаа 1, захиалагчаас техникийн тодорхойлолт орж ирээгүй 2, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тухай 9 ажлын /барааны/ дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид  хүргүүлсэн.

 1. “Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт автомашин худалдан авах ажил”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг дахин зарлуулах тухай албан тоот захиалагчаас ирүүлсэн. Тендерийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр зарлаж, 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр нээхээр төлөвлөж байна.
 2. “Төрийн байгууллагад тоног төхөөрөмж худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр нээхэд 6 компани материалаа ирүүлснийг үнэлгээний хорооны гишүүд хянан үзээд “Саммит компьютер технологи” ХХКомпанийг шалгаруулсан боловч Сангийн яаманд “Монтех дистрибьюшн” ХХКомпани гомдол гаргаж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг түр түтгэлзүүлсэн. Гомдлын хариу нь тендер шалгаруулалтыг хууль журамд заасны дагуу дахин үнэлгээг хийнэ үү гэсэн тул дахин хянан үзээд “Монтех дистрибьюшн” ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн. Захиалагч “Монтех дистрибьюшн” ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.
 3. “Цөм сүрэг үржлийн төвд автомашин худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Юник плайст” ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.
 4. “1, 2, 4 дүгээр багт хийгдэх тоглоомын талбай, тохижилтын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Чинбат” ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.
 5. “3 дугаар багийн нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт /Цэргийн алдрын хөшөө, Сүмбэр гардены хүүхдийн тоглоом/” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр зарлаж, 2020 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр нээхээр төлөвлөж байна.
 6. “Цагдаагийн постны авто зогсоолын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2020 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр зарлаж, 2020 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул захиалагч амжилтгүй болсон тухай зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
 7. “Гомбосүрэн ноёны нэрэмжит талбайн тохижилтын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр зарлаж, 2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр нээхэд 2 компани тендерээ ирүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг үнэлж, шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн “Энержи сет” ХХКомпанийг шалгаруулсан тухай зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.

Авто замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд 1 ажил тусгагдсан  ба захиалагч гэрээ байгуулсан.

 1. “Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хүртэлх авто замын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 3 удаа зарласан, тендерийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр нээхэд “Жавхлант-Аривжих” ХХКомпани тендерээ ирүүлж шаардлагад нийцсэн тул шалгаруулсан тухай зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн. Захиалагч гэрээ байгуулсан.

Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний  зардлаар хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд 4 ажил тусгагдсан  ба  2020 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар 4 ажлын тендер шалгаруулалтыг зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 4 ажлын дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид  хүргүүлсэн.

 1. “Цэргийн алдар” цогцолборын цэцэрлэгт ногоон байгууламжийн ус нөөцлөх сав, усалгааны шугам хоолой суурилуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр нээхэд “Жавхлант-Аривжих” ХХКомпани тендерээ ирүүлж шаардлагад нийцсэн тул шалгаруулсан тухай зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн. Захиалагч гэрээ байгуулсан.
 2. “Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн ногоон байгууламжийн усалгааны шугам хоолой, ус нөөцлөх сав суурилуулах /А-0101 авто замын дагуу 3 байршилд/” ажлыг сонгон шалгаруулах тендерийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр нээхээр  нээхэд 2 компани материалаа ирүүлсэн ба үнэлгээний хороо  материалыг хянан үзээд “Жавхлант-Аривжих” ХХКомпанийг шалгаруулсан тухай зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн. Захиалагч гэрээ байгуулсан.

Бусад хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд 1 ажил тусгагдсан  ба  захиалагч гэрээ байгуулсан. Захиалагч “Сүмбэр сумын 1-р цэцэрлэгийн их засварын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Жавхлан хүслэн” ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.

2-рт: Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд:

Зарлагдсан тендерийн урилгуудыг “Монголын үнэн” сонин,  www.tender.gov.mn govisumber.gov.mm сайтуудад тухай бүр нийтэлж,  тендер шалгаруулалтын үр дүнг цахим системд оруулан ажиллаж байна.

Шилэн дансны вэб сайтад 2020 оны 05-р сарын худалдан авах ажиллагааны явцыг  06 дугаар сарын 01-нд байршуулна.

 1. ОРОН НУТГИЙ ӨМЧ

Дараах ажлын зохион байгуулав:

Аймгийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019, 2020 оны худалдан авах ажиллагааны хүрээнд бий болсон 91 543 290.0 /ерэн нэгэн сая таван зуун дөчин гурван мянга хоёр зуун ер/ төгрөгийн  үнэ бүхий  16 нэр төрлийн эд хөрөнгийг бүртгүүлэх, аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын “газрын эзэмших эрх”-ийн үнэлгээг бүртгүүлэх  ажлын төслийг боловсруулан бэлтгэж  аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлсэн. Одоогоор шийдвэр гараагүй байна.

05 сарын байдлаар  орон нутгийн төсөвт түрээсийн орлого 25,4 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 15,6 сая төгрөг төвлөрүүлсэн ба 61,4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

III.ДОТООД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

05 дугаар сард нийт 61 албан бичиг ирснээс 44 хариутай бичиг байна.

 • Өмчтэй холбоотой 41
 • ХАА-тай холбоотой 9
 • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг 11

Хариутай болон шийдвэрлэх бичгийн хариуг  хугацаанд нь хүргүүлж ажиллаж байна.

Бусад ААНэгж байгууллага руу 79 бичиг явуулав.

 • Өмчтэй холбоотой бичиг 51
 • ХАА-тай хобоотой 19
 • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг 9 байна.

Тайлант хугацаанд иргэнээс 1 өргөдөл ирснийг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн.Гомдол ирээгүй байна.

 Хийсэн ажлууд:

 1. Хүний нөөцийн судалгааг 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-нд ТЗУХэлтэст хүргүүлсэн.
 2. Төрийн байгууллагуудад ашиглагдаж байгаа вирусны эсрэг програм хангамжийн талаар нэгдсэн судалгаанд 2020 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр хамрагдсан.
 3. Санхүүгийн ажил гүйлгээ болон цалин, төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, нийгмийн даатгалын мэдээ, шилэн дасны мэдээллийг тухай бүр үнэн зөв хийж байна.
 4. Ирсэн, явсан бичгийг тухай бүр даргад танилцуулан бүртгэж холбогдох албан хаагчид шилжүүлэн шийдвэрлүүлж ажиллаж байна.
 5. Албан хаагчдын цаг ашиглалтыг тухай бүр бүртгэн даргад танилцуулан ажиллаж байна.

Орон нутгийн өмчийн газрын 2020 оны 4 дүгээр сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын

2020 оны 4 дүгээр сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

2020 оны 04 дүгээр сарын 24.                                                                      Говьсүмбэр аймаг.

Орон нутгийн өмчийн газар нь 2020 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд орон нутгийн өмч, худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно. Үүнд:

I.ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

1-рт:  Аймгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны явц:

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд БСШУССайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 1а/734 дугаар тоот, 2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/96 дугаар тоотоор эрх шилжиж ирсэн ажлуудыг төлөвлөгөөнд тусган нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, дахин БОАЖСайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/98 дугаар тоотыг үндэслэн 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр төлөвлөгөөг өөрчлөн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар батлуулсан.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх: Төлөвлөгөөнд 8 ажил тусгагдсан  ба  2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн байдлаар 6 ажлын тендер шалгаруулалтыг зарлаж, нээлт хийх хугацаа болоогүй 1 ажил, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 5 ажлын дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид  хүргүүлсэн.

 1. “Сургуулийн барилгын засвар /Говьсүмбэр, 1 дүгээр сургууль/”-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2 удаа зарлахад нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй. Дахин тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-нд өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр  болно.
 2. “Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Говьсүмбэр, 2 дугаар цэцэрлэг/”-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр нээхэд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлгээний хорооны гишүүд хянан үзээд “ГЦЦЭ” ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.
 3. “Усан спорт сургалтын барилгын засварын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлгээний хорооны гишүүд хянан үзээд “ЯВМ” ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.
 4. “Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролын 5-р сургууль, Шивээговь сумын дотуур байранд тавилга тоног төхөөрөмж” нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг дахин зарлаж, 2020 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлгээний хорооны гишүүд хянан үзээд “Очирт хөрс” ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.
 5. “Говьсүмбэр аймгийн баянтал сумын 4-р цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж худалдан авах” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Био медикал инженеринг” ХХКомпани гэрээ байгуулсан.
 6. “Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын 4-р цэцэрлэгт гэр цэцэрлэг худалдан авах” нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Гэрэлт Эрин” ХХКомпани гэрээ байгуулсан.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх: Төлөвлөгөөнд 1 ажил тусгагдсан. Захиалагч гэрээ байгуулсан.

 1. “Найрамдал хотхоны 6 дугаар байрны фасад засвар болон нийтийн эзэмшлийн байрнуудын дээвэр засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтын Багц 1-д “Хайя тек” ХХКомпани, Багц 2-д “Жавхлант хүслэн” ХХКомпанитай тус тус гэрээ байгуулсан.

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх: Төлөвлөгөөнд нийт 15 ажил тусгагдсан ба 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн байдлаар 9 ажлын тендер шалгаруулалтыг зарлаж, нээлт хийх хугацаа болоогүй 3 ажил, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тухай 5 ажлын дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид  хүргүүлсэн.

 1. “Тохижилт Сүмбэр” ОНӨААТҮГазарт хог тээвэрлэх авто машин нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерт “Петротрак” ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.
 2. “Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт автомашин худалдан авах ажил”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг дахин зарлуулах тухай албан тоот захиалагчаас ирүүлсэн. Тендерийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр зарлаж, 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр нээхээр төлөвлөж байна.
 3. “Төрийн байгууллагад тоног төхөөрөмж худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр нээхэд 6 компани материалаа ирүүлснийг үнэлгээний хорооны гишүүд хянан үзээд “Саммит компьютер технологи” ХХКомпанийг шалгаруулсан боловч Сангийн яаманд “Монтех дистрибьюшн” ХХКомпани гомдол гаргаж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг түр түтгэлзүүлээд байна.
 4. “100 ортой нэгдсэн эмнэлгийн барилгын ажлыг дуусгаж, шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Гранд премиум” ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.
 5. “Сургууль, цэцэрлэг, номын сангийн фондыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ном худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Аз Хур” ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.
 6. “Цөм сүрэг үржлийн төвд автомашин худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 5 удаа зарлаж, 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр нээхээр төлөвлөж байна.
 7. “Найрамдал хотхоны бохирын өргөх станцын өргөтгөлийн ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Илчит сансар” ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.
 8. “Биеийн тамир спортын газарт шаардлагатай тоног худалдан авах”-ын нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Био медикал инженеринг” ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.
 9. “1, 2, 4 дүгээр багт хийгдэх тоглоомын талбай, тохижилтын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр зарлаж, 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр нээхээр төлөвлөж байна.

Авто замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд 1 ажил тусгагдсан  ба  2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн байдлаар 1 ажлын тендер шалгаруулалтыг дахин зарлаад байна.

 1. “Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хүртэлх авто замын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 3 удаа зарласан, тендерийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр нээхээр төлөвлөж байна.

Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний  зардлаар хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд 4 ажил тусгагдсан  ба  2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн байдлаар 4 ажлын тендер шалгаруулалтыг зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан 2 ажлын дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид  хүргүүлсэн. 2 ажлын нээлт хийх хугацаа болоогүй байна.

 1. Сүмбэр сумын 1 дүгээр багт шинээр байгуулагдаж буй “Ногоон төгөл-Ногоон паспорт” модлог ургамлын цэцэрлэгийн ногоон байгууламж, тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Бат бадрах дэлгэр” ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.
 2. “Шинээр ойн зурвас байгуулах ажлын хамгаалалтын хашаа, хайс”-ны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерт “Бат бадрах дэлгэр” ХХКомпанитай гэрээ байгуулсан.

Бусад хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд 1 ажил тусгагдсан  ба  2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн байдлаар 1 ажлын тендер шалгаруулалтыг зарлаж, захиалагчид гэрээ байгуулах дүгнэлт, зөвлөмжийг хүргүүлсэн.

“Сүмбэр сумын 1-р цэцэрлэгийн их засварын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр нээхэд 3 компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлгээний хорооны гишүүд хянан үзээд “Жавхлан хүслэн” ХХКомпанийг шалгаруулах дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.

2-рт: Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд:

Зарлагдсан тендерийн урилгуудыг “Монголын үнэн” сонин,  www.tender.gov.mn govisumber.gov.mm сайтуудад тухай бүр нийтэлж,  тендер шалгаруулалтын үр дүнг цахим системд оруулан ажиллаж байна.

Шилэн дансны вэб сайтад 2020 оны 04-р сарын худалдан авах ажиллагааны явцыг  05 дугаар сарын 01-нд байршуулна.

 1. ОРОН НУТГИЙ ӨМЧ

Дараах ажлын зохион байгуулав:

Орон нутгийн өмчит 43 хуулийн этгээдийн 2019 оны үндсэн хөрөнгийн хөдлөл

өөрчлөлтийн статистик мэдээг холбогдох маягтын дагуу гаргаж Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт хугацаанд хүргүүлж улсын мэдээнд нэгтгүүллсэн. Үндсэн хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлтөөр тайлант жилийн  эхэнд 59,9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө байснаас 4,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө нэмэгдэж, 1,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө хасагдаж жилийн эцэст 63,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөтэй болсон байна. Хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлтийн байдалд бүртгэлийн хяналт хийхэд  хууль журмын дагуу бүртгэлийг хийсэн байна. Уг бүртгэлийн хяналтаар дансны нэр буруу бүртгэсэн 8 байгууллагад бүртгэлийг засаж бүртгэх тухай зөвлөмж хүргүүлэв.

Байгууллагуудаас ирүүүлсэн өмчийн өөрчлөлт хөдлөлийн саналыг хүлээн авч хянан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсэн.

Шийдвэрээр:

–           3265,3 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг бүртгэх,

–           128,4 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх,

–           3,4 сая  төгрөгийн эд хөрөнгийг данс хооронд шилжүүлэх,

–           112,4 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг данснаас хасаж, акталж устгах ,

–           65,9 сая төгрөгийн үлдэх өртөггүй, элэгдлийн хугацаа дууссан хөрөнгийг

элэгдлийн хугацааг сунгах, дахин үнэлэх зөвшөөрөл тус тус  олгосон байна. Тогтоолын шийдвэрийн хэрэгжилтийн 2 дугаар улиралд багтаан хэрэгжүүлж тайлагнана.

1 дүгээр  улиралд орон нутгийн төсөвт түрээсийн орлого 28,8 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс  10,5 сая төгрөг төвлөрүүлсэн ба 36,4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Төлөвлөгөө тасарсан гол шалтгаан ААНБ-уудтай хийсэн  түрээсийн төлбөр хийгдээгүй , 1 байгууллага үйл ажиллагаа зогссон шалтгаанаар төлбөрийг зогсоосон байна. Түрээсийн орлогыг төвлөрүүлэх талаар холбогдох байгууллагуудад зөвлөмж өгч ажиллаж байна.

III.ДОТООД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

04 дүгээр сард нийт 38 албан бичиг ирснээс 15 хариутай бичиг байна.

 • Өмчтэй холбоотой 10
 • ХАА-тай холбоотой 15
 • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг 13

Хариутай болон шийдвэрлэх бичгийн хариуг  хугацаанд нь хүргүүлж ажиллаж байна.

Бусад ААНэгж байгууллага руу 45 бичиг явуулав.

 • Өмчтэй холбоотой бичиг 27
 • ХАА-тай хобоотой 10
 • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг 8 байна.

Тайлант хугацаанд иргэнээс 3 өргөдөл ирснийг хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн. Гомдол ирээгүй байна.

Хийсэн ажлууд:

 1. Өргөдөл, гомдлын 1 дүгээр улирлын тайлан мэдээг 04 дүгээр сарын 02-нд ТЗУХэлтэст албан тоотоор хүргүүлсэн.
 2. Төрийн аудитын газраас шилэн дансны шинэчлэлтэй холбоотой судалгааг хугацаанд нь буюу 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр бөглөн файлаар хүргүүлсэн.
 3. 1 дүгээр улирлын байдлаар санхүүгийн тайланг гарган Татвар, Нийгмийн даатгал, Санхүү төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулсан.
 4. 04 дүгээр сарын 16-нд Татвар, Нийгмийн даатгал, Монгол шуудан холбоо, Монголын цахилгаан холбоо болон бусад холбогдох газруудтай тооцоо нийлэн баталгаажуулсан.
 5. Байгууллагын сул орон тооны захиалгыг 04 дүгээр сарын 17-нд албан тоотоор ТЗУХэлтэст хүргүүлсэн.
 6. 30 хүртэлх насны албан хаагчийн судалгааг 04-р сарын 13-нд албан тоотоор ТЗУХэлтэст хүргүүлсэн.
 7. Хүний нөөцийн нэгдсэн системд албан хаагчдын мэдээллийг шинэчилсэн.
 8. 2020 оны 04 дүгээр сарын 21-нд Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Сангийн яамтай хамтран зохион байгуулсан “Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем” хэрэглэгчдийн онлайн сургалтанд хамрагдсан.
 9. Санхүүгийн ажил гүйлгээ болон цалин, төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, нийгмийн даатгалын мэдээ, шилэн дасны мэдээллийг тухай бүр үнэн зөв хийж байна.
 10. Ирсэн, явсан бичгийг тухай бүр даргад танилцуулан бүртгэж холбогдох албан хаагчид шилжүүлэн шийдвэрлүүлж ажиллаж байна.

11.Албан хаагчдын цаг ашиглалтыг тухай бүр бүртгэн даргад танилцуулан ажиллаж байна.

 

 

 

 

Орон нутгийн өмчийн газрын 2020 оны 3 дугаар сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

Орон нутгийн өмчийн газрын 2020 оны 2 дугаар сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын

2020 оны 2 дугаар сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

2020 оны 02 дугаар сарын 20.                                                                      Говьсүмбэр аймаг.

Орон нутгийн өмчийн газар нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 202 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд орон нутгийн өмч, худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно. Үүнд:

I.ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

1-рт:  Аймгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны явц:

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх:Төлөвлөгөөнд 1 ажил тусгагдсан.

 1. “Найрамдал хотхоны 6 дугаар байрны фасад засвар болон нийтийн эзэмшлийн байрнуудын дээвэр засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр болно.

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх: Төлөвлөгөөнд нийт 15 ажил тусгагдаж үүнээс 15 ажлыг цахим системээр зарлахаас 02 дугаар сарын байдлаар өссөн дүнгээр 8 ажлыг цахим системээр зарлаад байна. Үүнд:

 1. “Тохижилт Сүмбэр” ОНӨААТҮГазарт хог тээвэрлэх авто машин нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр болж, тендер шалгаруулалтад “Отто мир” ХХК, “Петротрак” ХХКомпаниуд тендерээ ирүүлсэн ба үнэлгээний хороо  материалыг хянан үзээд нийлүүлэгчээр “Петротрак” ХХКомпанийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулан ажиллах дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.
 2. “Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт автомашин худалдан авах ажил”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр нээхэд нэг ч компани тендерийн материалаа ирүүлээгүй учраас захиалагчид дахин зарлах тухай зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Захиалагчийн хүсэлтээр дахин тендер шалгаруулалтыг зарлаж 2020 оны 03 дугаар сарын 13-нд нээхээр төлөвлөж байна.
 3. “Төрийн байгууллагад тоног төхөөрөмж худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр нээхэд 4 компани тендерийн материалаа ирүүлсэн боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй гэж үзээд захиалагчид дахин зарлах тухай зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
 4. “100 ортой нэгдсэн эмнэлгийн барилгын ажлыг дуусгаж, шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр нээхэд 2 компани тендерийн материалаа ирүүлснийг үнэлгээний хорооны гишүүд хянан үзээд “Гранд премиум” ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.
 5. “Сургууль, цэцэрлэг, номын сангийн фондыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ном худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр болоход тендер шалгаруулалтад оролцогч орж ирээгүй тул захиалагчийн албан хүсэлтийн дагуу дахин 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр зарлаж, 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр нээхэд тендер шалгаруулалтад “Аз Хур” ХХК тендерээ ирүүлсэн ба үнэлгээний хороо материалыг хянан үзээд нийлүүлэгчээр “Аз Хур”ХХКомпанийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулан ажиллах дүгнэлт, зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.
 6. “Цөм сүрэг үржлийн төвд автомашин худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр нээхэд 1 компани тендерийн материалаа ирүүлсэн боловч шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй гэж үзээд  захиалагчид дахин зарлах тухай зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Захиалагчийн хүсэлтээр дахин тендерийг зарлаж 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр нээхэд 1 компани тендерийн материалаа ирүүлсэн боловч ТШӨХүснэгтийн шаардлагыг хангаагүй учраас дээрх компаниас татгалзсан.
 7. “Найрамдал хотхоны бохирын өргөх станцын өргөтгөлийн ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр болно.
 8. “Биеийн тамир спортын газарт шаардлагатай тоног худалдан авах”-ын нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр нэг ч компани тендерийн материалаа ирүүлээгүй учраас захиалагчид дахин зарлах тухай зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Захиалагч хүсэлтээр дахин тендер шалгаруулалтыг зарлаж 2020 оны 03 дугаар сарын 02-нд нээхээр төлөвлөж байна.

Авто замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд нийт 1 ажлыг зарлахаас 2 дугаар сарын байдлаар 1 ажлыг цахим системээр зарласан. Үүнд:

 1. “Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хүртэлх авто замын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр нээхэд нэг ч компани тендерийн материалаа ирүүлээгүй учраас захиалагчид дахин зарлах тухай зөвлөмжийг хүргүүлсэн.

Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний  зардлаар хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд нийт 4 ажлыг зарлахаас 2 дугаар сарын байдлаар 2 ажлыг цахим системээр зарласан. Үүнд:

 1. Сүмбэр сумын 1 дүгээр багт шинээр байгуулагдаж буй “Ногоон төгөл-Ногоон паспорт” модлог ургамлын цэцэрлэгийн ногоон байгууламж, тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр нээхэд 2 оролцогч тендерээ ирүүлсэн ба шаардлагад нийцээгүй тул захиалагчид дахин зарлах тухай зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
 2. “Шинээр ойн зурвас байгуулах ажлын хамгаалалтын хашаа, хайс”-ны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч тендерээ ирүүлсэн ба шаардлагад нийцээгүй тул захиалагчид дахин зарлах тухай зөвлөмжийг хүргүүлсэн.

Бусад хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд нийт 1 ажлыг зарлахаас 2 дугаар сарын байдлаар 1 ажлыг цахим системээр зарласан. Үүнд:

 1. “Сүмбэр сумын 1-р цэцэрлэгийн их засварын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр нээхэд 4 компани тендерийн материалаа ирүүлсэн боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй гэж үзээд  захиалагчид дахин зарлах тухай зөвлөмжийг хүргүүлсэн.

Сүмбэр сумын худалдан авах ажиллагаа

2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 16 төсөл арга, хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллах төлөвлөгөөг  сумын засаг даргаар батлуулан төрийн худалдан авах ажиллагааны  цахим систем болох www.tender.gov.mn -д байршуулж Сангийн яамаар батлуулсан. Төлөвлөгөөний  дагуу 2 дугаар сарын байдлаар 2 ажлыг цахим системээр зарласан. Үүнд:

 1. “Хогийн цэгийн ландфилл технологи тогтмолжуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах”-ын нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр болсон.
 2. “Нийтийн эзэмшлийн орон сууц 15-р байрны техникийн давхрын шугам сүлжээний их засвар”-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр нээхэд 1 хуулийн этгээд тендерээ ирүүлсэн боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарлахаар төлөвлөн ажиллаж байна..

Шивээговь сумын худалдан авах ажиллагаа

2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 17 төсөл арга, хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион  байгуулан ажиллах төлөвлөгөөг  сумын засаг даргаар батлуулан төрийн худалдан авах ажиллагааны  цахим систем болох www.tender.gov.mn -д байршуулж Сангийн яамаар батлуулсан.

Төлөвлөгөөний  дагуу 2 дугаар сарын байдлаар 1 ажлыг цахим системээр зарласан. Үүнд:

 1. “Хог тээвэрлэх автомашин худалдан авах”-ын нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны болно.

Баянтал сумын худалдан авах ажиллагаа

2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 18 төсөл арга, хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион  байгуулан ажиллах төлөвлөгөөг  сумын засаг даргаар батлуулан төрийн худалдан авах ажиллагааны  цахим систем болох www.tender.gov.mn -д байршуулж Сангийн яамаар батлуулсан.

Төлөвлөгөөний  дагуу 2 дугаар сарын байдлаар 2 ажлыг цахим системээр зарласан. Үүнд:

1.“Жижиг тэрэг худалдан авах /Суудлын авто машин/”-ын нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр нээхэд нэг ч хуулийн этгээд тендерээ ирүүлээгүй тул дахин 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр зарлаж 1 хуулийн этгээд материалаа ирүүлсэн боловч шаардлагад нийцээгүй тул татгалзаж 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ний өдөр дахин зарлаад байна.

2.“Хогны машин худалдан авах”-ын нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр нээхэд нэг ч хуулийн этгээд орж ирээгүй тул 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ний өдөр дахин зарлаад байна

2-рт: Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд:

Зарлагдсан тендерийн урилгуудыг www.tender.gov.mn сайтад тухай бүр нийтэлж,  тендер шалгаруулалтын үр дүнг цахим системд оруулан ажиллаж байна.

Шилэн дансны вэб сайтад 2020 оны 01-сарын худалдан авах ажиллагааны явцыг тухай бүр оруулан ажилласан.

III.ДОТООД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

02 дугаар сард нийт 51 албан бичиг ирснээс 7 хариутай бичиг байна.

 • Өмчтэй холбоотой 34
 • ХАА-тай холбоотой 10
 • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг 7

Хариутай болон шийдвэрлэх бичгийн хариуг  хугацаанд нь хүргүүлж ажиллаж байна.

Бусад ААНэгж байгууллага руу 26 бичиг явуулав.

 • Өмчтэй холбоотой бичиг 3
 • ХАА-тай хобоотой 6
 • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг 17 байна.

Тайлант хугацаанд өргөдөл, гомдол ирээгүй байна.

Орон нутгийн өмчийн газрын 2020 оны 1 дүгээр сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын

2020 оны 1 дүгээр сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

2020 оны 01 дүгээр сарын 22.                                                      Говьсүмбэр аймаг.

Орон нутгийн өмчийн газар нь 2019 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2020 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд орон нутгийн өмч, худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно. Үүнд:

I.ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА

1-рт:  Аймгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны явц:

Аймгийн худалдан авах ажиллагаа

 1. 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 22 төсөл арга, үнэлгээний хорооны захирамжийг боловсруулан төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар батлуулж, үнэлгээний хороог байгуулсан.

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх: Төлөвлөгөөнд нийт 15 ажил тусгагдаж үүнээс 15 ажлыг цахим системээр зарлахаас 01 дүгээр сарын байдлаар 6 ажлыг цахим системээр зарлаад байна. Үүнд:

 1. “Тохижилт Сүмбэр” ОНӨААТҮГазарт хог тээвэрлэх авто машин нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр болно.
 2. “Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт автомашин худалдан авах ажил”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр болно.
 3. “Төрийн байгууллагад тоног төхөөрөмж худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр болно.
 4. “100 ортой нэгдсэн эмнэлгийн барилгын ажлыг дуусгаж, шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр болно.
 5. “Сургууль, цэцэрлэг, номын сангийн фондыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ном худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр болно.
 6. “Цөм сүрэг үржлийн төвд автомашин худалдан авах”-ыг нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр болно.

Авто замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд нийт 1 ажлыг зарлахаас 1 дүгээр сарын байдлаар 1 ажлыг цахим системээр зарласан. Үүнд:

 1. “Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хүртэлх авто замын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр болно.

Бусад хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх:  Төлөвлөгөөнд нийт 1 ажлыг зарлахаас 1 дүгээр сарын байдлаар 1 ажлыг цахим системээр зарласан. Үүнд:

 1. “Сүмбэр сумын 1-р цэцэрлэгийн их засварын ажил”-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр болно.

Сүмбэр сумын худалдан авах ажиллагаа

2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 16 төсөл арга, хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллах төлөвлөгөөг  сумын засаг даргаар батлуулан төрийн худалдан авах ажиллагааны  цахим систем болох www.tender.gov.mn -д байршуулж Сангийн яамаар батлуулсан. Төлөвлөгөөний  дагуу 1 дүгээр сарын байдлаар 1 ажлыг цахим системээр зарласан. Үүнд:

 1. “Хогийн цэгийн ландфилл технологи тогтмолжуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах”-ын нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр болно.

Шивээговь сумын худалдан авах ажиллагаа

2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 17 төсөл арга, хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион  байгуулан ажиллах төлөвлөгөөг  сумын засаг даргаар батлуулан төрийн худалдан авах ажиллагааны  цахим систем болох www.tender.gov.mn -д байршуулж Сангийн яамаар батлуулсан.

Баянтал сумын худалдан авах ажиллагаа

2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 18 төсөл арга, хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион  байгуулан ажиллах төлөвлөгөөг  сумын засаг даргаар батлуулан төрийн худалдан авах ажиллагааны  цахим систем болох www.tender.gov.mn -д байршуулж Сангийн яамаар батлуулсан.

Төлөвлөгөөний  дагуу 1 дүгээр сарын байдлаар 1 ажлыг цахим системээр зарласан. Үүнд:

 1. “Жижиг тэрэг худалдан авах /Суудлын авто машин/”-ын нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр зарласан. Тендерийн нээлт 2020 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр болно.

2-рт: Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын хүрээнд:

Зарлагдсан тендерийн урилгуудыг www.tender.gov.mn сайтад тухай бүр нийтэлж,  тендер шалгаруулалтын үр дүнг цахим системд оруулан ажиллаж байна.

Шилэн дансны вэб сайтад 2019 оны 12-р сар,  2020 оны 01-р сарын худалдан авах ажиллагааны явцыг тухай бүр оруулан ажилаж байна.

 II.ОРОН НУТГИЙН ӨМЧ

 1. Орон нутгийн өмчит байгууллагуудтай 2020 оны “Өмч эзэмшүүлэх гэрээ”, түрээсийн гэрээг шинэчлэн байгуулахаар ажиллаж байна.
 2. Улсын төсөв болон аймгийн 2019 оны “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн тухайн жилийн эцсээр улсын комисс хүлээн авсан, бүртгэлд тусгагдаагүй бараа, ажил, үйлчилгээг холбогдох байгууллагад бүртгэлжүүлэхээр ажиллаж байна.
 3. Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Хурлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хурлаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй 00-03 ГСА улсын дугаартай Lexus-470 маркын автомашиныг дуудлагын худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэснийг Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газар балансаас балансад шилжүүлэхээр шийдвэрлүүлсэн.
 4. Орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, данснаас хасах, шилжүүлэх журам”-ыг шинэчлэн батлахаар журмын төсөлд орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн холбогдох ажилтнуудаас санал авах хэлэлцүүлгийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр зохион байгуулан, журмыг батлуулахаар аймгийн ИТХуралд хүргүүлээд байна.

III.ДОТООД АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

01 дүгээр сард нийт 51 албан бичиг ирснээс 8 хариутай бичиг байна.

 • Өмчтэй холбоотой 40
 • ХАА-тай холбоотой 10
 • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг 1

Хариутай болон шийдвэрлэх бичгийн хариуг  хугацаанд нь хүргүүлж ажиллаж байна.

Бусад ААНэгж байгууллага руу 33 бичиг явуулав.

 • Өмчтэй холбоотой бичиг 17
 • ХАА-тай хобоотой 10
 • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг 6 байна.

Өргөдөл, гомдол ирээгүй байна.

ӨХБЗөвлөлийн журам шинэчлэн батлахаар ажиллаж байна

Манай аймагт ТӨБЗГазраас ажлын хэсэг ирж ажиллаа

Говьсүмбэр аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны 06, 07, 08-р сарын үйл ажиллагааны тайлан мэдээ