Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай

Төрийн албан хаагчын мэргэшүүлэх сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 2020 оны 1-р улирлын тайлан

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 2019 оны 4-р улирлын тайлан

Говьсүмбэр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол