Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 2020 оны 1-р улирлын тайлан

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 2019 оны 4-р улирлын тайлан

Говьсүмбэр аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2020 oni XAA-ni tolowlogoo