Албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай

Шуурхай зөвөлгөөний журам батлах тухай

Байгууллагын орон тоо, албан хаагчдын цалин хөлс тогтоох тухай