Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай

Албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай

Шуурхай зөвөлгөөний журам батлах тухай

Байгууллагын орон тоо, албан хаагчдын цалин хөлс тогтоох тухай