Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 2020 оны 1-р улирлын тайлан

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 2019 оны 4-р улирлын тайлан

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай