Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Говьсүмбэр аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2020 oni XAA-ni tolowlogoo