ТЕЗ-ын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд хийсэн өөрчлөлт /2020.06.09/