2020 оны 05 дугаар сарын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн