2020 оны 03 дугаар сарын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн