Орон нутгийн өмчийн газрын 2020 оны 2 дугаар сарын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ