2020 оны 01 дүгээр сарын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн